Frozen Section

ชื่อที่ครอบคลุมกว่าคือ Intraoperative consultation แต่ Frozen section เป็นคำที่นิยมและรู้จักกันแพร่หลายมากกว่า ทั้งนี้เพราะบางรายอาจตรวจเพียงการทำ smear โดยไม่ต้องทำ frozen section บริการนี้เป็นบริการวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่อยู่ระหย่างการผ่าตัด การวินิจฉัยเบื้องต้นมีผลต่อวิธีการผ่าตัดผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยยังต้องดมยาอยู่ในห้องผ่าตัด กระบวนการนี้จึงต้องทำด้วยความรวดเร็ว ดั งนั้น Pathology Diagnostic Center จึงเปิดให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลใกล้เคียง ที่สามารถรับส่งสิ่งส่งตรวจได้ทันเวลาเท่านั้น  หากนอกเหนือจากพื้นที่ให้บริการ  ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในการจัดส่งเอง  และต้องยอมรับว่าต้องเสียเวลาในการเดินทางมากขึ้น

ข้อจำกัดของ intraoperative consultation คือวิธีการนี้เป็นการให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็น final diagnosis เนื่องจากกระบวนการทำ frozen section เป็นการทำให้ชิ้นเนื้อแข็งตัวภายใต้อุณหภูมิ -20 องศาในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งและเซลล์เปลี่ยนรูปร่างจากปกติ การแปลผลจึงทำได้เพียงคร่าวๆเท่านั้น และต้องอาศัยการตรวจด้วยเทคนิค routine histopathology (permanent section)เพื่อยืนยันการวินิจฉฉัยเสมอ   ดังนั้นหาก tissue ที่ส่ง frozen section เป็น biopsy เล็กๆ   แนะนำว่าควรตัดชิ้นเนื้อเผื่อสำหรับการตรวจด้วย routine histopathology อย่างน้อยอีก 1 ชิ้น  เพื่อให้ได้ tissue ที่มีสภาพดีพอสำหรับการวินิจฉัย

ด้วยข้อจำกัดด้านความรีบด่วนในการออกผล  ทาง Pathology Diagnostic Center จึงไม่สามารถจัดการอ่าน frozen section ให้เป็นไปตาม subspecialty ได้   การอ่าน frozen section จึงเป็นไปตาม subspecialty เพียงบางชนิด   ซึ่งแพทย์เ้จ้าของไข้ต้องระบุและนัดหมายกับพยาธิแพทย์เฉพาะทางล่วงหน้า

ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 
 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการนัดหมายคือ 02-866-8966-7, 090-008-6757

(อ่านวิธีเตรียมสิ่งส่งตรวจ)

2018-09-11 13:11:43