CSR

Corporate social responsibility (CSR) หรือแปลเป็นไทยว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
บริษัทฯตระหนักดีว่า สังคมจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้เร็วยิ่งขึ้น หากเราช่วยกันมอบิสิ่งดีๆคืนสังคมบ้าง ดังนั้น Pathology Diagnostic Center จึงมีนโยบายบริจาคเงินจำนวน 1 บาทสำหรับทุก 1 สิ่งส่งตรวจ ให้กับแต่ละองค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้
1. โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
3. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนเล็กน้อยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

 

2018-09-11 11:33:59