Services

ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆอย่างรวดเร็วเช่น immunology และ molecular genetics  เป็นเหตุให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของแต่ละสาขามีความซับซ้อนมากขึ้นมาก  ประกอบกับพัฒนาการทางด้านการรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ความต้องการพยาธิแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาจึงเพิ่มขึ้นมาก  โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก  กระนั้นก็ตามถึงแม้พยาธิแพทย์เฉพาะทาง (subspecialist) จะสามารถให้การวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญได้ดีกว่าพยาธิแพทย์ในสาขาอื่น  แต่เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนพยาธิแพทย์มาก  เฉพาะโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น  ที่สามารถจัดหาพยาธิแพทย์เฉพาะทางได้ครอบคลุมหรือเกือบครอบคลุมทุกสาขา  ในขณะที่รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ และรพ.เอกชนขนาดใหญ่จำนวนมาก  ไม่อาจแม้แต่จะจัดบริการทางพยาธิวิทยาได้ด้วยตนเอง และต้องใช้บริการจากห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาอื่น  คำถามคือที่ใดเหมาะสม  ผู้บริหารรพ.บางแห่งอาจเลือกความเร็วในการให้บริการเป็นหลัก บางแห่งอาจเลือกราคาเป็นหลัก ในขณะที่ส่วนหนึ่งเลือกที่คุณภาพเป็นหลัก

หากท่านกำลังมองหาห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาที่เน้นด้านคุณภาพเป็นหลัก  Pathology Diagnostic Center พร้อมแล้วที่จะเป็นคำตอบให้กับท่าน   ด้วยทีมงานส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากคณะแพทย์ศาสตร์  ผู้ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการในพยาธิวิทยาแขนงต่างๆ  ผู้ซึ่งมี academic activity ไม่ว่าจะเป็นงานสอน, งานวิจัย, conference, และ เป็นspeaker ในงานประชุมต่างๆ   สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  นี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากจะเน้นคุณภาพ   อาจารย์พยาธิแพทย์จากร.ร.แพทย์จึงเป็นคำตอบ

ตัวอย่างสาขาทางพยาธิวิทยาที่มีความเป็นเฉพาะทางมากจนพยาธิแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในสาขานั้นมักไม่อยากอ่านผล เช่น renal pathology (kidney biopsy), hematopathology, dermatopathology, bone and soft tissue pathology, neuropathology, thoracic pathology, ฯลฯ

รพ.บางแห่งอาจเน้นที่ค่าตรวจราคาถูกเป็นหลัก  แต่เนื่องจากการตรวจทางพยาธิวิทยานั้น  เป็นการตรวจด้วยคน ไม่ใช่การตรวจที่อาศัยเครื่องตรวจอัตโนมัติที่คุณภาพอาจจะใกล้เคียงกัน และใช้ราคาเพียงอย่างเดียวตัดสินชี้ขาดได้

ในขณะที่ค่าตรวจของ Pathology Diagnostic Center นั้น ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  เช่นเมื่อต้องการ AFB stain, Gram stain, PAS stain, GMS (หา fungus) stain, mucicarmine stain, ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี expert ใน subspecialty ต่างๆเมื่อต้องการปรึกษาข้ามสาขา ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Pathology Diagnostic Center หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มอบบริการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคุณภาพสูง  ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในประเทศที่ขาดแคลนพยาธิแพทย์เช่นนี้

บริการหลักของเราได้แก่

Surgical pathology diagnostic บริการวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาที่เป็นชิ้นเนื้อ

Cytopathology diagnostic บริการวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาที่เป็นสารน้ำหรือเป็นสเมียร์

Frozen section (Intraoperative consultation) บริการวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยวิธีแช่แข็งชิ้นเนื้อ ซึ่งตัดมาจากผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างผ่าตัด และการวินิจฉัยนั้นมีผลต่อวิธีการผ่าตัดผู้ป่วย

Flow cytometry บริการวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี

Fluorescence in situ hybridization บริการตรวจมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วยวิธีด้วยเทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH)

Consultation (Review) services บริการรับปรึกษาบล็อกและสไลด์ ทั้งที่ส่งมาจากพยาธิแพทย์และแพทย์เจ้าของไข้ โดยทีมอาจารย์แพทย์ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ในการรับปรึกษาเคสที่มีความยากสูงจากงานประจำ

Quality control (QC) services บริการสุ่มตรวจผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแก่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วประเทศ โดยทีมอาจารย์แพทย์ของเรา

หมายเหตุ: วันอาทิตย์ถือเป็นวันหยุดของพยาธิแพทย์ และไม่เป็นวันที่นับ turnaround time  อย่างไรก็ตามบริษัทฯเปิด office เพื่อส่งผลตรวจ และรับ specimen ทุกวัน

2018-09-11 13:08:19