Staffs

เนื่องจากความแม่นยำในการวินิจฉัยเป็นสิ่งที่เราตระหนักมากที่สุด  และเป็นที่ประจักษ์ว่าพยาธิแพทย์ที่อยู่สาขาเฉพาะทางนั้นๆ ย่อมมีความชำนาญมากกว่าพยาธิแพทย์ที่ไม่ตรงสาขา  ดังนั้น Pathology Diagnostic Center จึงประกอบด้วยพยาธิแพทย์ที่มีความชำนาญใน subspecialty นั้นๆ   มีความรับผิดชอบ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

รายนามอาจารย์พยาธิแพทย์

นพ. กรุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข

พญ. กอบกุล ตั้งสินมั่นคง                     

พญ. จุฑาทิพย์ คินทรักษ์                       

พญ. จันทิมา แทนบุญ                             

นพ. ณภัทร อังคธัญกุล                           

นพ. ณฤทธี  สุขไสว                                 

นพ. ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์                   

พญ. นารี วรรณิสสร                                 

นพ. บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน                         

พญ. พิริยา สุทธิเรืองวงศ์                                                  

พญ. พนิตตา สิทธินามสุวรรณ                

พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล                  

พญ. พิมพิณ อินเจริญ                            

พญ. พิมพัฒนา รุ่งแก้ว                         

พญ. ศิวพร กัณวเศรษฐ                        

2019-10-07 07:35:14