Molecular Study

Molecular study นั้นมีความสำคัญมากขึ้นๆ ทั้งในแง่ของการวินิจฉัย  และการรักษา (รวมถึง targeted therapy บางชนิด)

ในแง่ของการวินิจฉัยนั้น molecular study เพียงอย่างเดียว  บางกรณีอาจมีความหมายได้หลายอย่าง  ซึ่งการแปลผลต้องดูจาก context ของ histopathology หรือองค์ประกอบอื่นๆด้วย    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวินิจฉัย hematologic malignancy  เช่น การตรวจ IgH gene หรือ TCR gene rearrangement ที่ผลการตรวจเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ยังต้องนำไปประกอบกับลักษณะทาง histopathology และ immunophenotype เพื่อประกอบการวินิจฉัย

ในสาขาอื่นๆ molecular study มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันไป  Pathology Diagnostic Center มีทีมพยาธิแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญกับงานเหล่านี้  ทั้งนี้เพื่อให้การส่งตรวจ molecular pathology ได้ประโยชน์สูงสุด

2018-09-06 19:24:54