When we will reject specimens?

เพื่อให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ของบริษัท Pathology Diagnostic Center จะทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในกรณีดังต่อไปนี้
1. การระบุชนิดสิ่งส่งตรวจที่ไม่ตรงกับที่ได้รับ
2. ไม่มีใบขอตรวจ
3. ใบขอตรวจที่ไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย
4. ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่เวชระเบียน ของผู้ป่วยในใบขอส่งตรวจ ไม่ตรงกับ ชื่อ-นามสกุล และเลขที่เวชระเบียน ที่ปรากฏบนฉลากติดภาชนะส่งตรวจ
5. ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ระบุหรือไม่ติดฉลาก ชื่อและนามสกุลของผู้ป่วย
6. ชนิดของสิ่งส่งตรวจและตำแหน่ง ไม่สอดคล้องกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ
7. จำนวนและขนาดของสิ่งส่งตรวจไม่สอดคล้องกับที่ระบุในใบขอส่งตรวจ
8. ภาชนะที่บรรจุชารุดเสียหายทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งส่งตรวจมีการสูญหายหรือไม่
9. slide หรือ paraffin block ที่ส่งเพื่อทบทวนผลการวินิจฉัย (review slide/block) แตกหัก จนไม่สามารถตรวจได้ หรือไม่มีสำเนาใบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยของเดิม เพื่อยืนยันว่าสิ่งส่งตรวจนั้นเป็นของผู้ป่วยรายนั้นจริง
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท Pathology Diagnostic Centerจะทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประสานไปยังห้องปฏิบัติการหรือผู้รับผิดชอบการส่งตรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
2. หากไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาส่งสิ่งตรวจกลับ
3. หากมีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ให้รายงานปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ
4. เมื่อมีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจแล้ว ห้ามนำ record no. เคสที่ถูกปฏิเสธกลับมาใช้ใหม่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพื่อป้องกันความสับสน

2021-10-29 16:09:32